Pagpaplano Ng Pamilya Essay Typer

Kung nagpasya ka nang magplano ng pamilya, kailangan mong pumili ng paraan. Para makagawa ng mahusay na desisyon, kailangan mo munang malaman ang iba’t ibang paraan, ang mga bentahe at disbentahe nito.

May 5 pangunahing klase ng paraan sa pagpaplano ng pamilya:

 • Panghadlang na paraan (barrier method), na pumipigil sa pagbubuntis sa pamamagitan ng pagharang sa semilya na marating ang itlog.
 • Hormonal na paraan, na pumipigil sa obaryo ng babae na maglabas ng itlog, nagpapahirap sa semilya na marating ang itlog, at pumipigil sa lining ng matris na masuportahan ang pagbubuntis.
 • Mga IUD, na pumipigil sa semilya ng lalaki na mapertilisa ang itlog ng babae.
 • Natural na mga paraan, na tumutulong sa babaeng malaman kung kailan siya fertile o mabunga, para maiwasan niyang makipagtalik sa panahong iyon.
 • Permanenteng mga paraan. Mga operasyon ito para gawing imposible sa lalaki o babae na magkaanak.

Inilalarawan sa mga susunod na pahina ang mga paraang ito ng kontrasepsyon. Habang binabasa ang bawat paraan, eto ang ilang tanong na maaari mong pag-isipan:

 • Gaano ito kahusay pumigil sa pagbubuntis?
 • Gaano kahusay ang proteksyon nito laban sa impeksyon (INP), kung meron man?
 • Gaano ito kaligtas? Kung meron kang anumang problema sa kalusugan na nasa kabanatang ito, maaaring dapat mong iwasan ang ilang klase ng kontrasepsyon.
 • Gaano ito kadaling gamitin?
 • Bukas ba sa paggamit ng kontrasepsyon ang iyong kapartner?
 • Ano ang mga personal na pangangailangan at inaalala mo? Halimbawa, naabot mo na ba ang gusto mong bilang ng anak, o nagpapasuso ka ba ng sanggol?
 • Magkano ang paraang ito?
 • Madali bang makakuha nito? Kailangan bang madalas na pumunta sa health center?
 • Mahihirapan ka ba sa mga side effects nito (mga problemang puwedeng idulot ng paraan)?


Matapos mabasa ang tungkol sa mga paraang ito, may dagdag na tulong sa pagpili. Baka makatulong din na makipag-usap ka sa iyong kapartner, ibang babae, o isang health worker tungkol sa mga paraang ito.

Ikaw lamang ang makakapagpasya kung anong paraan ang tama sa iyo.

← Nauna | Susunod →

Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017

Ano ang Pagpaplano ng Pamilya?

Ang pag-iiwas na magkaroon ng anak (sa paraan ng paggamit ng contraceptive) ay hindi tinatanggap na pagpaplanong pamilya. Sa halip, ang pagpaplanong pamilya ay ang pagpaplano kung kailan mo nais magkaroon ng anak na mahalin sa iyong buhay.

Ilang ang anak?

Isipin ang plano ng pamilya na isasaalang-alang ang ilang bagay sa pamilya tulad ng kasalukuyang sitwasyong ng pamilya, edad ng mga magulang, kalagayan ng kalusugan at kita.

Kailang magkakaroon ng anak?

Pinakahinahangad na makita ang kalusugan ng ina at anak, na makapanganak habang nasa edad 20's hanggang sa kalagitnaang edad na 30's, ang realidad sa modernong buhay ay ang edad ng panganganak ay kasalukuyang padgadg ng padagdag. Sa ganito, ang pangangalaga sa kalusugan at patuloy na mulat sa sariling kalagayan ng kalusugan sa palagian ay mahalagang kalagayan tungo sa pagdadalantao at panganganak.
Pagsasaalang-alang ang pagpapagaling ng kalusugan ng Ina pagkatapos ng unag pagsilang ng sanggol. Haharapin mo ang responsibilidad ng pagpapalaki sa iyong unang anak, makabubuting may sapat na panahon na makapagpagaling muna ang katawan ng Ina bago magplano muli ng isa pang anak.

Mga pinansiya

Ang pagkakaroon ng anak nang walang anumang pinansiyal na paghahanda ay mahirap. Napakahalaga na unti-unting pinaghahandaan ang panganganak, at matiyak ang mga gastusin sa ospital at panganganak.

Pag-iingat pagkatapos manganak

Ang sekswal na gawain ay maari lamang ipagpatuloy pagkatapos ng pagpapakonsulta isang buwan pagkatapos manganak. May mga kaso ng pagbubuntis kapag di pa nagreregla ngunit nagkakaroon na ng unang ovulation pagkapanganak. Kaya mahalaga na mag-ingat at magkaroon ng contraceptive kapag nakipagtalik makaraan manganak.

Sa Pinakataas na Pahina


Mga Batayan sa Pagpaplano (Iba't ibang Paraan ng Contraceptive)

Ano ang eksaktong paraan ng contraceptive na mayroon, at anong paraan ang dapat gamitin at kailan? Sa kasamaang-palad ay walang paraan ng contraceptive namay 100 posiyentong ligtas, pangmatagalan, mura, madaling gamitin, di nakasasakit, di nakakabawas sa sekwal na pakiramdam, at pinapayagan na ang babae ang mamahala sa paggamit ng contraceptive. Gayunman, ang paghahanap ng contraceptive na makatutugon sa karamihan ng isinaad sa itaas at gayunding aangkop sa mag-asawa ay mahalaga. Ang paghahanap ng paraan ayon sa iyong kagustuhan na makapagpapasaya sa iyong pamilya ay napakahalaga.

(1)Ang Pill

Ang Pill ay madalas na tinatawag na contraception na iniinom. May dalawang uri nito - kumbinasyong pills at progestin-only pills. Parehong gawa sa hormones tulad ng mga gawa sa obaryo ng babae. Ang parehong uri ng pills ay kinakalingan ng ebalwasyong medikal at preskripsyon. It is important to undergo regular medical examinations and follow the advice of your doctor on the use of this form of birth kontrol.
Mga meritoMga de-merito
○Paraan ng birth kontrol kung saan ang babae ang mamamahala.
○Ang pill ay isa sa pinaka epektibong paraan na iniinom para sa birth kontrol.
×Kinakailngan inumin ng palagian.
×Ilang pansamantalang di magandang epekto (Pagdurugo kapag may regla at nausea).
×Hindi maaring inumin ng ilang tao – nakadepende sa pisikal na kalagayan, edad at sakit

(2)Ang IUD Intrauterine Device

Ang IUD ay isang mallit na plastik device na may copper wire na nakapaikot a stem nito. Ito ay inilalagay sa loob ng uterus (bahay-bata) upang maiwasan mabuntis. Ang doktor ay dapat maglagay ng IUD, at kinakailangan ang regular na pagpapakonsulta.
Mga meritoMga de-merito
○Paraan ng birth kontrol kung saan ang babae ang mamamahala
○Ang IUD ay napaka epektibo paraan ng birth kontrol
○Proteksyon para makaiwas sa pagkabuntis ng mahabang panahon
×Mas mabigat at mas masakit na pagreregla,
pananakit ng tiyan at pagdurugo
×Di akma para sa mga ilang panganganak pa lang

(3)Mga kondom

Condoms, ay dapat ilagay sa nakatayong titi, maiiwasan ang fluids sa katawang ng iyong partner (dugo, semilya at vaginal fluids) na makapasok sa iyong katawan at kabaligtaran. Ang kondom ay maaaring gamitin matapos manganak, may buwanang dalaw man o wala.
Mga meritoMga de-merito
○Madaling makuha
○Nakakbawas ng panganib na magkaroon ng a sexually transmitted infection (STI)
○Walang dapat ipag-alala sa di magandang epekto nito
×Kinakailangan ng kooperasyon ng lalaki
×Mattas ang posibilidag na mabuntis kapag di nagamit ng tama

(4)Mga kondom na para sa Babae

Ang condom para sa babae ay manipis, maluwag at malambot na plastic tube na isinusuot sa loob ng vagina. Ang condom para sa babae ay nagbibigay ng harang sa pagitan ng magpartner upang maiwasan ang semilya (dugo, o laway).
Mga meritoMga de-merito
○Paraan ng birth kontrol kung saan ang babae ang mamamahala
○Nakakbawas ng panganib na magkaroon ng a sexually transmitted infection (STI)
×Kung di ginamit ng tama, may pagkakataon na ang condompara sa babae ay mabutas o matanggal habang nakikipagtalik dahilan upang makapasok ang semilya sa uterus
× Medyo mahirap ipasok o gamitin, ibig sabihin ay kinakailangan ang praktis.

(5)Pessary

Ang pessary ay isang device na katulad sa outer ring ng diaphragm na inilalagay sa loob ng vagina upang humarang at sumuporta sa uterus para maiwasan ang pagpasok ng semilya. Ang Pessaries ay kadalasang inilalagay ng doktor at kinakailangan ng payong medikal para sa paraan ng paggamit nito.
Mga meritoMga de-merito
○Paraan ng birth kontrol kung saan ang babae ang mamamahala
○Walang dapat ipag-alala sa di magandang epekto nito
○Ang pessary ay matipid at maaaring gamitin
× Ang inyong doktor ang magpapasya kung anong uri ng pessary ang dapat mong gamitin at nasusuot ng maayos.
×Ang pagpasok ay kinakailangan ng praktis

(6)Iba pa / Auxiliary Methods Spermicides

Spermicides ay may iba't ibang klase tulad ng mga tableta at jelly atbp.Spermicides sa pangkalahatan ay hindi maaasahan at kaya hindi ito inirerekomendang gamitin bilang tanging paraan ng contraception. Ang mga iyon ay kadalasan ginagamit kasabay ng ibang paraan tulad ng condom o ng diaphragm.

(7)Basal Body Temperature Method & Calendar / Rhythm Method (Ogino)

Basal Body Temperature Method

Ang paraan na ito ay ang pagsukat ng temperatura sa katawan ng babae sa umaga ng palagian at nirerekord ang temperatura. Pagkatapos ng ovulation, ang basal body temperature (BBT) tumataas at nananatiling mataas hanggang sa pag-umpisa ng susunod na pagreregla. Ayon sa BBT technique, ang pagtaas sa temperatura na tumatagal ng tatlong magkakasunod na araw ay indikasyon na nagkaroon na ng ovulation. Sa ganitong panahon, dapat gamitin ang condom bilang contraceptive.
Ang ganitong paraan ay di dapat gamitin pagkapanganak dahil ang temperatura ng katawan ay di masusukat ng tama.

Calendar/Rhythm Method (Ogino)

Ang wastong paggamit ng paraan na ito ay kinakailangang ng numerical calculations base sa haba ng nakaraang menstrual cycles upang mabasa and una at huling araw ng fertility sa mga susunod na menstrual cycles. Ito ay nakadepende sa naunang nakuhang impormasyon na ang pagkaeksakto ay limitado maliban kung narekord ng wasto ang menstrual cycle na may 12 o higit pang cycle.
Hindi maaring gamitin kapag hindi regular ang pagreregla, kapag ang babae ay nagpapasuso at may sakit.

(8)Tubal Steralization

Ang Tubal sterilization ay isang surgical na operasyon na nagsasara ng fallopian tubes sa babae, kung saan ang mga itlog ay na fertilized ng sperm. Kapag ang tubes ng babae ay nagsara, hindi makakarating ang sperm sa itlog, at hindi mabubuntis. Ang vasectomy na isinasara ng tube ng lalaki na hinaharang ang sperm ay isang paraan para sa magpartner. Ang Sterilization ay isang mahirap na operasyon kung ibabalik na ang ibig sabihin ay kung magdesisyon kang magkaanak sa susunod na panahon ay maaring di na ito posible.

Kahit na ikaw ay mabuntis ng di mo gusto, hindi inirerekomenda ang aborsyon bilang pagtakas. Ang pag-aaborsyon ay maraming di magandang epekto sa sinapupunan, maging pagkabaog o ang pagkaulit na makunan. Ang aborsyon ay nagdudulot din ng matinding stres sa pag-iisip.

Kaya, upang makagawian ang epektibong birth kontrol:
 • Gumamit alin man sa 2-3 na uri ng paraan ng birth kontrol.
 • Isaalang-alang ang sitwasyon ng bawat isa, subukan at mamili ng paraan na angkop sa inyo bilang mag-asawa.
 • Unawain ang kasarian at ang birth kontrol devices, at ang tamang gamit nito. Tiyakin na humingi ng payo mula sa doktor o midwives at sundin ang kanila mga payo.

Para sa konsultasyon ng pagpaplano ng pamilya at birth kontrol, bisitahin ang Opisina ng Pagpapalano ng Pamilya ng Maternal at ang Sentro ng Pangagalaga ng Bata.

Kontak

Dibisyon ng Promosyong Pampublikong Pangkalusugan

Sa Pinakataas na Pahina

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *